Σε αυτό το blog θα βρείτε τα τελευταία άρθρα μου.

Για το σύνολο της αρθογραφίας μου υπάρχει το scribd:

http://www.scribd.com/ffitsilis

Στη συνέχεια υπάρχουν οι επιστημονικές εργασίες, άρθρα και βιβλία μου σε θέματα τηλεπικοινωνιών, συνδυασμένων μεταφορών και επιστήμης υλικών.

 1. F. Fitsilis, “Gegenüberstellung verschiedener Kanalzugriffsprotokolle für Drahtlose ATM Netze”, Seminar thesis, Lehrstuhl für Kommunikationsnetze, RWTH Aachen (1997)
 1. F. Fitsilis, “Performance Evaluation of the Wireless Multi-Hop Ad-hoc ATMLAN BAHAMA”, Diploma thesis, Lehrstuhl für Kommunikationsnetze, RWTH Aachen (1998)
 1. P. Ehrhart, F. Fitsilis, et. al. “Deposition of Thin BST Films in a Multi-Wafer Planetary Reactor”, Integrated Ferroelectrics Vol. 30, p. 183 (2000)
 1. F. Fitsilis, et. al. “BST Thin Films Grown in a Multi-Wafer MOCVD Rector”, J. European Ceramic Society Vol. 21, p. 1547 (2001)
 1. P. Ehrhart, F. Fitsilis, et. al. “Growth of (Ba,Sr)TiO3 Thin Films in a Multi-Wafer MOCVD Reactor”, Material Research Society Symposium Proceedings Vol. 655, p. CC9.4.1 (2001)
 1. F. Fitsilis, et. al. “Structure Property Relations of BST Thin Films”, Integrated Ferroelectrics Vol.38, p.211 (2001)
 1. P. Ehrhart, F. Fitsilis, et. al.Growth of (Ba,Sr)TiO3 Thin Films by MOCVD: Stoichiometry effects”, Integrated Ferroelectrics Vol. 45, p. 59-68 (2002)
 1. F. Fitsilis, “MOCVD of High-K Ceramic Thin Films for the Gbit DRAM Technology”, PhD thesis, Berichte des FZ Jülich Jül-4001, ISSN 0944-2952 (2002)
 1. J.Q. He, S. Regnery, C.L. Jia, Y.L. Qin, F. Fitsilis,P. Ehrhart, R. Waser , K. Urban, R.H. Wang, “Interfacial and microstructural properties of SrTiO3 thin films grown by MOCVD on Si(001) substrates “, J. Applied Physics Vol. 92, p. 7200-05 (2002)
 1. U. Breuer, W. Krumpen, F. Fitsilis, “XRF and SIMS/SNMS analysis of Bax Sr1-x TiO3 dielectrics”,  Analytical and Bioanalytical Chemistry Vol. 375, No. 7, p. 906-911 (2003)
 1. S. Regnery, Y. Ding, P. Ehrhart, F. Fitsilis, et. al. „Nucleation and growth of thin (Ba,Sr)TiO3 films in a MOCVD reactor”,  MRS Proc. Vol. 748, p. U15.6.1 – U15.6.6 (2003)
 1. H.Z. Jin, J. Zhu, P. Ehrhart, F. Fitsilis, et. al. “An interfacial defect layer observed at (Ba,Sr)TiO3/Pt interface”, Thin Solid Films Vol. 429, p. 282–285 (2003)
 1. S.  Regnery, P. Ehrhart, F. Fitsilis, et. al. “(Ba,Sr)TiO3 Thin Film Growth in a Batch Processing MOCVD Reactor”, J. European Ceramic Society Vol. 24, p. 271-276 (2003)
 1. F. Fitsilis, “Einführung in die Theorie der Multi-Agenten-Systeme”, Seminar thesis, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, FernUniverstität Hagen (2006)
 1. F. Fitsilis, “Operative Planungsprobleme in Seehäfen -Vergleich von Theorie und Praxis anhand des griechischen Seehafens Navipe – Astakos”, Diploma thesis, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, FernUniverstität Hagen (2008)
 1. Φ. Φυτσιλής, “Δια βίου μάθηση και οικονομική ανάπτυξη”, Πρακτικά συνεδρίου Δια Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή, σελ. 149-151 (2008)

Pin It on Pinterest